מבוא

ברוכים הבאים לאתר AliBabali בכתובת https://aalibabali.com (להלן: "האתר" או "AliBabali").

להלן מפורטים תנאי השימוש באתר AliBabali (להלן – "האתר") שהוא אתר המציע לגולשים באתר גישה לתכנים המפורסמים בו, מידע ותכנים נוספים בתחומים שונים (להלן – "השירותים").

כל שימוש באתר מהווה הסכמה לתקנון זה, על התנאים וההגבלות הכלולים בו.

התקנון עלול להשתנות מעת לעת, ועל המשתמש להתעדכן בתקנון בכל כניסה לאתר. גלישה באתר ו/או שימוש בו מכל סוג, כמוהם כהסכמה לתנאי התקנון והתחייבות לפעול על פיהם. מובהר כי התקנון מהווה הסכם משפטית מחייבת לכל דבר ועניין ומחייב את המשתמש על כל שימושיו באתר.

השימוש באתר

1. השימוש באתר AliBabali ובתכנים המוצגים בו כפופים לתנאים המפורטים להלן ויעשו רק לאחר קריאת התנאים להלן ובכפוף אליהם, לפיכך כל שימוש שייעשה באתר מאשר שקראת את תנאי השימוש אלה בעיון והסכמת להם. השימוש באתר זה מעיד כי קראת את כל האמור בתקנון זה ואתה מסכים לאמור בו ומקבל את תקנון האתר טרם התחלת גלישה בעמוד אחר באתר.

בתנאים אלה "תוכן" או "תכנים" יכללו, כולל מידע מכל מין וסוג ובכל פורמט שהוא, לרבות כל טקסט ותוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות ומבלי לגרוע, כל תמונה, צילום, איור, אנימציה, תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, פורמט, תוכן, מידע, נתון, לינק, רכיב, קישור, הפניה, פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל, צלמית/אייקון, תרשים, טבלה, איור, יישום מחשב, קובץ, גרף, פרסום, פרסומת, תוכנה, וידאו, אילוסטרציה, קליפ, בסיס נתונים, הערה, כתבה.

2. אמור בתקנון זה באתר AliBabali להלן בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.

3. "משתמש" ו/או "גולש" הינו כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לאתר ו/או גולש באתר.

4. השירותים המוצעים באתר מוצעים בכפוף ובהתניה יסודית של הסכמת המשתמשים לאמור בתקנון זה.

5. ידוע למשתמש כי האתר AliBabali משמש כאתר שמביא קישורים וסקירות עלפי נסיון אישי למוצרים שונים ומגוונים ברכישות אונליין.

6. משתמש שגלש ו/או השתמש באתר זה מצהיר, כי האמור בתקנון האתר הוא שיכריע בכל חילוקי דעות בין הצדדים.

7. המשתמש מצהיר כי בכל מקרה מסוג זה, לא יהא רשאי להעלות טענה ביחס עם הסכמתו לכל תנאי בתקנון האתר.

8. הזכאות לשימוש באתר הינה לכל אזרח אשר מלאו לו 18 שנים והיא מותנת בקבלת הסכמת הגולש לכל ההוראות הכלולות בתקנון זה. היה ובחר גולש שהינו קטין (מתחת לגיל 18) לעשות שימוש באתר ו/או לבצע פעולות, לרבות בתכנים ו/או שירותים ו/או מוצרים הכלולים בו, ייחשב כקטין אשר קיבל את רשות הוריו/אפוטרופוסיו החוקי לביצוע פעולות באתר.

9. המשתמש מסכים כי לא תהיה לו/לה או למי מטעמו/ה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר  AliBabali  ו/או מי ממנהליה ו/או מטעמם המפעיל את האתר.

10. לשימת לבך,  AliBabali שומר לעצמו את הזכות לשנות לפי שיקול דעתו הבלעדי, וללא קבלת הסכמת המשתמש את תנאי השימוש מפעם לפעם וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית ביותר.

11. מפעילי האתר אינם מתחייבים לעדכן את התכנים והמידע ויתכנו בו שינויים מיידיים או מתמשכים.

אחריות מוגבלת

12. השירותים מוצעים למשתמש AS IS ובעלי האתר ו/או מי מטעמם לא ישוא בכל אחריות להתאמתם לצרכי המשתמש ו/או למטרותיו.

13. מפעילי האתר ו/או בעלי האתר ו/או מי מטעמו אינו אחראי בשום צורה לטיב המוצר, קבלתו בזמן, שלמותו ותקינותו. האתר אינו חלק מהעיסקה ואין ברשות האתר נתוני לקוחות כגון:
כתובת, פרטי אשראי, תעודות זהות ועוד ההתנהלות כולה מול המוכרים שבקישורים בלבד.

14. הנהלת האתר אינה אחראית על נזקים פיזיים או כספיים או כל נזק אחר הנגרמו במהלך השירות או בעקבות השימוש במוצרים ו/או רכישתם אשר בקישורים.

15. הנהלת האתר מסירה מעליה כל אחריות מהתכנים הנכתבים באתר או מהשימוש בהם והשלכותיהם. 

16. המשתמש באתר AliBabali מצהיר בזה, כי ידוע לו ש AliBabali אינו אחראי לכל שימוש שהוא עושה, בין במישרין בין בעקיפין, בשירותים ו/או קישורים וכי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה בשירותים ובכניסה לקישורים המפורסמים באתר.

בעלות וזכויות יוצרים

17. למשתמש באתר לא יהיו כל זכויות בעלות וקניין מכל סוג שהוא (לרבות זכויות קניין רוחני) בתכנים, במידע ובנתונים המצויים באתר וזכויות אלה הינן בבעלות האתר וככל שרלבנטי זכויות אלה הינן גם זכויות צדדים שלישיים שהתירו את השימוש בתכנים, במידע ובנתונים באתר. הסכם זה הוא הרשאה בלבד להשתמש באתר. זכויות הבעלות באתר, כולל כל זכויות הקניין הרוחני, יוותרו בכל עת בבעלות האתר.

18. כל זכויות הקניין הרוחני באתר זה הכוללים זכויות יוצרים, זכויות הפצה, סודות מסחריים, סימני המסחר וכל הקניין הרוחני מכל סוג שהוא, הן בנוגע לעיצוב ועמוד האתר, הן באשר לתכנים המופיעים בו הינן רכושה הבלעדי של הנהלת האתר.

19. האתר, התכנים, המידע והנתונים המופיעים בו מוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים וזכויות מוגנות אחרות בהתאם לחוקי מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.

20. בעלי האתר ו/או נציגיהם לא ישאו ולא יהיו אחראיים באחריות מכל סוג שהיא לכל הפסד, אובדן או נזק, אם במישרין ואם בעקיפין, אשר עלול להיגרם משימוש במידע המופיע באתר, מהשמטת מידע, ממידע שאינו שלם, אינו מדויק או טועה.

תנאי השימוש בתכנים ובמידע

21. זכות השימוש בתכנים ובמידע באתר הינה למשתמש בלבד. המשתמש מתחייב שלא להרשות שימוש כלשהו, בתכנים ובמידע, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצד ג' כלשהו. 

22. המשתמש מתחייב להשתמש במידע ובשירותי האתר בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות ולהוראות באתר ובתקנון זה.

23. המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מסכים ומתחייב לפעול בהתאם להוראות שימוש אשר AliBabali יפרסם מעת לעת בכל הנוגע לשימוש באתר ובשירותים המנויים בהם. נוסף על האמור לעיל, המשתמש מתחייב לא לפרסם ברבים כל חלק, מידע או פלט של התכנים באתר, בין שהם מודפסים כטקסט, כשרטוט או כדו”ח ובין שהם ניתנים כקובץ, לא לעלות, לשלוף, לשכפל, לשדר, לצלם, להפיץ, למכור, להעתיק את המידע או חומר אחר מהאתר בין בתמורה ובין שלא בתמורה ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של  AliBabali (לשם קבלת הסכמה כאמור ניתן לפנות לחברה בדוא"ל: alibabalipromail@gmail.com), ובכלל זה מידע או חומר:

 • העלולים להגביל אחרים או למנוע מהם את השימוש באתר
 • האסורים לפרסום או לשימוש, הם בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות, פגיעה ברגשות ואמונות, פורנוגרפיה או ביטוי אחר, העלול לפגוע במאן דהוא
 • שהם בגדר דבר העלול לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חיקוק או עלולים לעורר אחריות משפטית
 • העלולים להפר זכויות קניין של אחר, כולל, אך לא רק, זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת
 • הכוללים וירוס או תוכנה אחרת העלולים לחבל במערכות מחשב
 • הכוללים פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מפורשת מראש ובכתב של בעלי האתר

עוד מצהיר ומתחייב המשתמש שלא יבצע כל שינוי ו/או עריכה ו/או עיבוד למידע.

24. הסכמת המשתמש ו/או הגולש כוללת הצהרתו, כי המידע לא ישמש למטרות רווח או למטרות מסחריות אחרות ולא יאוחסן באתרים אחרים ברשת האינטרנט.

25. אתרים בהם יפורסם תוכן מאתר זה על פי הסכם ו/או הסכמה פרטניים מלבד תקנון זה, מתחייבים לקבל קודם את הסכמת AliBabali בכתב בלבד ובכל מקרה יהיו כפופים להוראות תקנון זה.

26. השימוש בנתונים, במידע ובפרטים המובאים באתר זה, הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש. האתר אינו מבטיח את מידת הדיוק של הנתונים והפרטים שבאתר, לא את שלמותו, לא את עדכניותו ולא את מידת התאמתו לצרכי ולנתוני המשתמש.

27. הנך מחויב לאמת ולבדוק כל נתון, מידע, תוכן או חישוב שקיבלת בעת השימוש באתר ואינך רשאי להסתמך עליו. מומלץ לנהוג בזהירות בתכנים המתפרסמים באתר. מידע זה אינו מהווה תחליף עצה מקצועית אישית ואינו מותאם בהכרח למקרה ספציפי.

28. אין לראות במידע הכלול ומפורסם באתר זה משום ייעוץ או שיווק השקעות או תחליף לייעוץ אישי וספציפי המתחשב בצרכיו ובנתוניו האישיים ובצרכיו של המשתמש. המידע הכלול באתר אינו בא במקום ייעוץ ואין לפעול על פיו, לשם ביצוע התקשרויות, פעולות ו/או עסקאות כלשהן אלא לאחר קבלת ייעוץ אישי מתאים ע”י מומחים.

29. שום מידע המופיע באתר AliBabali אינו מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה.

30. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהאתר מכיל קישורים לאתרים אחרים, חלקם מופעלים ע”י צדדים שלישיים לגביהם. אין לאתר הזה ולמפעיליו כל שליטה על המידע, הפרטים והנתונים שבאותם אתרים ואין לפרש הפנייה אליהם כמתן המלצה, אישור או העדפה באשר למידע, לתוכן ו/או השירותים המפורסמים בהם והאתר ומפעיליו לא ישאו באחריות לתוכן המופיע באתרים אלו למימוש, או הסתמכות על המידע שבהם.

31. המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את AliBabali בגין כל הוצאה ו/או נזק ו/או חסרון כיס שיגרמו לו עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו בשל פרסום הודעות על ידו.

32. במקרה של הפרת הוראות התקנון, מסכים המשתמש לפיצוי ללא הוכחת נזק לטובת AliBabali, שיהיה הסכום המקסימילי כאמור בחוק העוולות המסחריות ו/או חוק איסור לשון הרעו/או חוק זכויות יוצרים, ובכל מקרה הסכום הסטוטוטרי הגבוה מבינהם, לפי העניין ובהתאם ליום ההפרה. 

33. ידוע למשתמש, כי AliBabali רשאי לערוך, לשנות, לתקן או למחוק תגובות ו/או הודעות ו/או להסיר תגובות ו/או הודעות בשלמותן ו/או בחלקן ו/או כל חומר ו/או מידע מהפורומים, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וזאת מבלי לתת על כך הודעה למשתמש ומבלי לגרוע מכל סעד נוסף.

34. מובהר בזאת, כי AliBabali תהיה רשאית לנקוט כנגד משתמש שיפר הוראות אלה בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין וכן תהיה רשאית להעביר את פרטיו לכל גורם שעלול להיפגע מפרסום ההודעה.

35. התכנים ו/או השירותים באתר זה מוצעים למשתמש AS IS שמסכים ש AliBabali לא ישא בכל אחריות כלפיו בכל מקרה ולא יהיה אחראי להתאמת השירותים לצרכי המשתמש ו/או למטרותיו.

36. באתר מתפרסם מידע מגוון, הכולל תמונות, צילומי פריטים, כתבות, תכנים, ידיעות, מאמרים, טבלאות ונתונים שונים. המידע מוגש כשירות למשתמש בלבד והוא עשוי להתעדכן מעת לעת. כך מסכים המשתמש כי AliBabali אינו אחראי למהות התכנים, איכותם ו/או כל רשלנות ו/או מחדל אשר עלול להיות בקשר עם התכנים ו/או בקשר לתוכנו של המידע ולכל שימוש שיעשה בו וכל הסתמכות על המידע הינה באחריות המשתמש בלבד.

37. המשתמש מצהיר בזה כי ידוע לו ש AliBabali אינו אחראי לכל שימוש שהוא עושה, בין במישרין בין בעקיפין, בשירותים וכי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה בשירותים. 

38. המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שלמרות ש AliBabali פועלת במידת האפשר על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, ייתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו למשתמש.   

39. המידע המתפרסם באתר וכן הפרסומות המוצגות בו מאפשרים הפניה לאתרים נוספים באינטרנט. AliBabali לא יהיה אחראי לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותו קישור וכן אינו אחראי בכל צורה שהיא לתוכנו של המידע המוצג באתרים אלה כפי שאין באפשרותה לעמוד על טיבו, איכותו או מהימנותו של המידע באתרים אלה. כל שימוש במידע באתרים אלה יעשה על אחריותו של המשתמש.

40. AliBabali לרבות מנהליה וכל מי מטעמה, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירותים לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.

פרסומות ולינקים (קישורים אלקטרוניים)

41. באתר ניכללים קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים ע"י AliBabali, בהתאם להרשאה שניתנה להן על ידי האתר.

42. אין ל AliBabali שליטה על אתרי אינטרנט אלה, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים באתרים אלו.

43. AliBabali אינו מתחייב לתקינות הקישורים, ובנוסף AliBabali רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.

44. AliBabali איננו אחראי לתוכן מודעות ו/או פרסומות באתר שאליו יופנה בלחיצת הקישור.

45. על המשתמש נאסר להעלות לאתר ולפרסם בו לינקים (קישורים) לאתרים אחרים, ללא הסכמת AliBabali בכתב.

הוספת תגובות ו/או הודעות באתר AliBabali 

46. בעלי האתר רשאים, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי, לאפשר לגולשים באתר להוסיף תגובות פומביות לכתבות המתפרסמות מעת לעת באתר.

 • בעלי האתר אינם בודקים את אמיתות ומהימנות תוכנן של התגובות המתפרסמות באתר, ואינו אחראי לכל אי-דיוק, טעות, אי-התאמה או מידע שגוי המופיע בתגובות אלו.
 • בעלי האתר לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם למשתמשי האתר כתוצאה מצפייה ו/או הסתמכות על התגובות המתפרסמות באתר.
 • המשתמש מצהיר כי ברור וידוע לו כי התגובות שייכתב ויפורסמו על-ידי בעל האתר יהיו פומביות וגלויות לעיני כל.
 • בעלי האתר שומרים על זכותם שלא לפרסם ו/או למחוק תגובות אשר יכללו שפה פוגענית ו/או הפרת זכויות קנייניות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים ו/או חומר שעשוי לפגוע ברגשות הציבור ו/או חומר בלתי חוקי לרבות לשון הרע, פגיעה בפרטיות או הטעייה צרכנית.
 • ידוע ומוסכם על משתמשי האתר כי בעל האתר רשאי להסיר ו/או לא לפרסם תגובות בשלמותן או בחלקן לפי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי צורך לעדכן בדבר את כותב התגובה.
 • המשתמש מתחייב, כי התגובות ו/או הודעות שיתפרסמו על ידו לא יפרו הוראות כל דין ו/או לא יכללו כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים ו/או כל חומר פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה ו/או העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם ו/או כל חומר בלתי חוקי ו/או חומר המסייע, מעודד, תומך, מספק הוראות לביצוע או מזהה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או מדינה ריבונית אחרת ו/או כל חומר המפר צווים שיפוטיים או העלול להפר צווים שיפוטיים ו/או העלול לפגוע בביטחון המדינה ו/או מפר את הוראות הצנזורה ו/או כל חומר המהווה לשון הרע או העלול להוות לשון הרע על אדם ו/או פוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, או כל דין אחר.

הגנת הפרטיות ושמירת סודיות

47. בעת ההרשמה לאתר או לשירותים אחרים (להלן: "האתר" ו"השירותים") רשאי  AliBabali לדרוש מהמשתמשים למלא טופס הצטרפות על פי ההנחיות המופיעות בו.

 • הפרטים שיימסרו על ידי המשתמשים ומידע נוסף שיצטבר אודותם יישמר במאגר המידע של AliBabali והוא יעשה בו שימוש בכפוף להוראות כל דין.
 • המשתמש מוסר בזאת הסכמה ל AliBabali לעשות בפרטים כל דבר המותר על פי דין והדורש הסכמתו.
 • לידיעת המשתמשים – אין חובה למסור לאתר AliBabali פרטים כלשהם, אך יחד עם זאת, קבלת השירותים הנוספים לא תתאפשר ללא מסירת הפרטים המצוינים בטופס ההצטרפות כשדות חובה.

48. AliBabali יהיה רשאי לעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידי המשתמשים במועד ההרשמה לשירותים ו/או שיצטברו אודותם בעת השימוש באתר, על מנת ליצור קשר עם המשתמשים ולעדכן אותם בדבר מבצעים באתר ו/או בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על ידי AliBabali או על ידי אחרים עמם תתקשר AliBabali. בנוסף,  AliBabali רשאי לעשות שימוש במידע הנ"ל למטרות שיווקיות ו/או כחלק מנתונים סטטיסטיים שנאגרים על ידי האתר לשם שימוש אישי ו/או כחלק מנתונים המועברים לצד ג' וזאת בכפוף לכך שמידע זה לא יזהה את המשתמש בשמו או בפרטי זהותו.

49. בעלי האתר עושים מאמץ סביר על מנת לשמור על סודיות פרטי המשתמשים באתר, על התכנים והמידע המועברים ע"י המשתמשים בזמן השימוש באתר, וכן על מידע שנאסף אודות המשתמשים בזמן הגלישה באתר ("מידע על משתמש"), אשר עשוי לכלול את העמודים באתר בהם ביקרת, משך הצפייה בכל עמוד, מיקומך הגיאוגרפי ונתוני כתובת האינטרנט שבאמצעותה גלשת באתר וכיוצ"ב.

50. בעלי האתר יהיו רשאים להשתמש במידע על משתמשים לצרכים פנימיים בלבד, כגון ניתוח מידע מצרפי בדבר דפוסי רכישה והתנהגות של משתמשים ו/או ספקים, ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות וכן לצרכים שיווקיים לרבות באמצעות עוגיות (Cookies), פיקסל של פייסבוק, גוגל אנליטיקס ועוד. קבצי "עוגיות" (Cookies) הינם קבצים הנוצרים על ידי המכשיר ממנו גלשתם לאתר הכוללים מידע בדבר דפוסי הגלישה שלכם באתר. כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב לכל ה-cookies או שיתריע על cookies שנשלחים אליו.

51. בעלי האתר לא יעבירו פרטים אלו לגורמים אחרים, למעט במקרים בהם ביצע המשתמש פעולות לא חוקיות באתר ו/או שנעשה ניסיון לביצוע פעולות שכאלה ו/או במקרים בהם הפר המשתמש את תנאי השימוש ו/או במקרים בהם מתקבל צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטי המשתמש ו/או בכל מחלוקת שתתקיים בין משתמש לבין בעלי האתר.

52. בעלי האתר עושים מאמץ סביר לאבטח את המידע המכיל פרטי המשתמשים הרשומים באמצעים הטכנולוגיים העומדים לרשותו. יחד עם זאת, בעלי האתר אינם יכולים להבטיח חוסן מוחלט מפני חדירה של גורמים שלישיים למידע האגור בחשבונות בעלי האתר – חשבונות המצויים על שרתי מידע בענן של ספקי אחסון חיצוניים ו/או על גבי מחשבי בעל האתר. במקרה כאמור לא תהיה למשתמש כל טענה, דרישה או תביעה כלפי בעלי האתר.

53. מבלי לגרוע מזכותו של לפנות לכל ערכאה שיפוטית מתחייב המשתמש, כי בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתהא לו כנגד AliBabali יהיה מחויב על פי תקנון זה בפנייה להליך בוררות.

54. גלישה באתר זה על ידי המשתמש מהווה הסכמה חלוטה ונחשבת כחתימתו על הסכם בוררות אשר יחייב את המשתמש.

55. המשתמש מסכים מראש לסילוק כל תובענה שיגיש שלא בהתאם להתניית הבוררות.

56. תביעות ו/או דרישות ו/או טענות של המשתמש יתבררו רק באמצעות הליך בוררות שיתקיים בכפוף להסכמת AliBabali בפני בורר שיתמנה על ידי ראש לשכת עורכי הדין בישראל בלבד.

דיוור ישיר

57. בעל האתר מציע למשתמשי האתר להירשם בחינם לרשימת התפוצה ולקבל ממנו דיוור מעת לעת.

 • בעת הרשמתך לרשימת התפוצה הנך מסכים כי בעל האתר יהיה רשאי לשלוח אליך דואר אלקטרוני, לשלוח אליך מסרונים (SMS או ווטסאפ), לפנות אליך בכתב או בע"פ, לרבות בכל מידע פרסומי ושיווקי בדבר מבצעים, חידושים באתר וכיוצ"ב.
 • אם אינך מעוניין שנפנה אליך כמוזכר לעיל יהיה עליך לציין זאת במקום המיועד לכך בדואר האלקטרוני. למען הסר ספק, הנך רשאי, בכל עת, להודיע לבעלי האתר על רצונך להסיר את כתובתך מרשימת הדיוור שלו באמצעות פנייה לבעל האתר או באמצעות מנגנון ההסרה המצוין בכל הודעה.
 • האחריות על תקינות פרטי הקשר שנמסרו הינה על המשתמש ובעל האתר לא יהא אחראי לאי-קבלת הטבה ו/או דיוור ו/או כל דבר אחר בקשר לתוכן הדיוור בגין אי-עדכון פרטים ע"י המשתמש.
 • במקרה שפרטי הקשר שהוזנו הינם משותפים למשתמשים נוספים מלבד המשתמש אשר הזין את פרטי ההתקשרות באתר, תהווה הזנת הפרטים באתר ע"י המשתמש הצהרה והתחייבות לכך כי הסכמתך לקבל דיוור ישיר מבעל האתר מהווה הסכמה גם מצד המשתמשים האחרים באותם פרטי קשר.

המחאת זכויות

 • בעל האתר רשאי להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו על פי תקנון זה, כולן או מקצתן, לכל צד שלישי, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש, ובכלל זה בהעברות חלקיות, חוזרות ונוספות וככל שלא תיפגענה זכויותיו של המשתמש והכול בכפוף להוראותיו של תקנון זה.
 • למשתמש האתר אין הרשאה להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו לכל גורם שהוא ללא הסכמתו של בעל האתר ו/או כל גורם מורשה מטעמו במפורש מראש ובכתב.

דין ושיפוט

 • הדין החל על תקנון זה הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט לכל עניין ומחלוקת נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז השרון בלבד. 
 • כל השתהות או הימנעות של בעלי האתר בקיום זכות המגיעה לו בהתאם לאמור בתקנון זה לא תיחשב כוויתור על זכות זו.

תנאים נוספים

58. יאלץ AliBabali להסתייע בשירותים משפטיים לאור מעשיו ו/או מחדליו של המשתמש ו/או לאור פנייתו לערכאות, יפצה המשתמש את בעלי האתר AliBabali בסך מוסכם של 60,000 $ ארה"ב בתוך 10 ימים ממועד פנייתו לערכאות וללא קשר לתוצאות ההליך אשר לשמו פנה לערכאות. חובתו של המשתמש לשאת בעלויות המשפטיות של  AliBabali כאמור יבוא בכל מקרה בנוסף לכל סעד אחר שיעמוד לרשות AliBabali ובכל מקרה מבלי לגרוע מאיזה מזכויותיה כאמור בתקנון זה. 

59. המשתמש מצהיר, כי רק האמור בתקנון זה יחייב את הצדדים.

60. המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שאין האמור באתר יכול להוות ייעוץ מקצועי ו/או משפטי ו/או ייעוץ כלל.

61. ניתן ליצור קשר עם בעל האתר לפי פרטי ההתקשרות המופיעים באתר.

 גלישה מהנה!

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping